Aan de slag!

Door Sander Loones op 13 december 2019, over deze onderwerpen: 2/ Fiscaliteit - begroting, Nationale begroting

Lees hier mijn tussenkomst die ik op 13.12.2019 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heb gehouden over de derde voorlopige twaalfden.

Twee miljoen mensen tussen 20 en 64 zijn niet aan het werk. Dat is een enorme groep. Met ons N-VA activeringspakket kan 10% daarvan binnen de vijf jaar aan het werk. Een constructief voorstel waarmee we het begrotingsprobleem aanpakken en de financiële leefbaarheid van onze sociale zekerheid kunnen versterken.

 

1. Voorlopige twaalfden

Eind december keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers opnieuw de begroting in voorlopige twaalfden goed. Mijn speech leest u hier:

In juli stond ik op het spreekgestoelte in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en had ik één centrale oproep: “Deze regering in lopende zaken is geen volwaardige regering.”

Ceci n’est pas un gouvernement. U bent geen echte regering, gedraag u daarnaar. En misbruik de voorlopige twaalfden dus niet om langs de achterdeur toch nieuw beleid te voeren. Maar u sloeg die vraag in de wind. U voerde toch een nieuw beleid. Lakser op migratie, lakser op taalpremies in Brussel.

In oktober stond ik hier opnieuw. Voor een nieuwe schijf voorlopige twaalfden en met hetzelfde verhaal: “Het is niet correct dat deze restregering de voorlopge twaalfden misbruikt om aan politiek te doen.” Maar toen ook aangevuld met een tweede verhaal. Een oproep aan alle collega’s: “Het is niet omdat de regering onverantwoord optreedt, dat wij dat ook moeten doen.”

Een oproep om geen budgettaire avonturen te starten. Geen voorstellen te lanceren zonder tegelijk financiering te voorzien. Ook al zijn die broodnodig, herinner jullie bijvoorbeld het amendement gezondheidszorg (PVDA).

Een halve seconde erna startte een linkse meerderheid dan toch met budgettair avonturieren.  Ook omdat Vlaams Belang eerst had aangekondigd het voorstel gezondheidszeorg niet te zullen steunen, maar dit daarna zonder schroom toch deed. Vlaams Belang en PVDA, één strijd.

N-VA blijft consequent in haar verhaal. Wij willen terug naar de verantwoordelijkheid, naar de redelijkheid. Moet er stevig aan politiek worden gedaan in dit parlement? Ja. En veel meer dan vandaag zelfs. Maar, laat ons dit correct aanpakken. De voorlopige twaalfden zijn er niet om te avonturieren.

Dus wil ik graag mijn boodschap uit oktober herhalen: “Collega’s doe uw job!” Als u wetgeving wil veranderen doe dat dan, maar niet door éérst centen uit te delen hier in dit halfrond en daarna in commissie vast te stellen dat er geen wettelijke basis voor is. Vervolgens de wetgeving snel snel aanpassen is broddelwerk. 

Wat we wel moeten doen?

1. De voorlopige twaalfden reduceren tot wat ze moeten zijn: een technisch en neutraal verhaal.
2. Hervormingen stemmen. En wetswijzigingen eerst stemmen in bevoegde commissies.
3. Het parlementaire werk en debat correct spelen.

Aan de slag dus. In de parlementscommissies. Maar wat zien we daar in die commissies? Marrakech moest indertijd absoluut worden gestemd, maar de afgesproken jobdeal-hervormingen uit het zomerakkoord van 2018, die blijven maar aanslepen. Wel, wij komen vandaag met een pakket om het ambitieniveau op te drijven. Om ervoor te zorgen dat meer mensen aan de slag gaan.

Collega Jan Spooren heeft het pakket vandaag voorgesteld. Een pakket dat tegen 2024 zo’n 5 miljard kan opbrengen (zelfs 12 miljard tegen 2030). Met voorstellen die al gekend waren, én met nieuwe voorstellen. Rond werkloosheid, arbeidsintegratiejobs, flexibiliteit voor mensen die hun baan niet meer aankunnen en elders aan het werk willen gaan …

Want wat stellen we vast: 2 miljoen mensen tussen 20 en 64 jaar zijn niet aan de slag. Een enorme groep. Met ons activeringspakket kan 10% daarvan binnen de 5 jaar aan het werk. Want is is onder doelstelling om onze werkzaamheidsgraad op te trekken naar meer dan 75% in 2024 en naar 80% in 2030.

En ik kijk voor de realisatie van ons pakket vooral richting liberale partijen MR en Open VLD:

- Wilt u een paarsgroene regering? Zeg dat dan ook. Het zou alleszins verklaren waarom u nu al een jaar niet keihard meewerkt om jobdeal alsnog uit te voeren.
- Of wil u geen paarsgroen, wil u geen budgettair onverantwoordelijke verhalen. Wil u integendeel verstandig rechts, help dan in de commissies mee om arbeidsmarkt-hervormingen en pensioen-hervormingen te stemmen.

In de krant las ik van een liberale bron het volgende: “De werkloosheid beperken in tijd, daar win je geen stemmen mee.” Of dat waar is, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat talrijke buitenlandse voorbeelden bewijzen dat het degressief maken en in tijd beperken van de werkloosheidsuitkering niet alleen logisch is, maar dat het ook noodzakelijk is wanneer je mensen wil motiveren om te werken, wanneer je de sociale zekerheid wil beschermen en die sociaal en zeker wil houden.

Ik volg de oproep die Servais Verstraeten (CD&V) ook reeds deed: laat ons hervormingen stemmen die de begorting ten goede komen, in plaats van extra uitgaven die de begorting alleen maar verder belasten

-----

Naast deze algemene oproep, komen wij ook deze keer met enkele amendementen. Waarom? Precies om de politiek uit deze voorlopige twaalfden te halen. Om die terug te brengen tot wat ze zouden moeten zijn: een neutrale begroting.

 

AMENDEMENTEN OP MIGRATIE

1/ Fedasil

De hoge asielinstroom blijft aanhouden. Het gevolg is dat de regering koortsachtig bezig is met het openen van nieuwe opvangplaatsen. En dat kosten handenvol geld.

Het werkbudget voor asielopvang (261,69 miljoen euro) blijkt al lang te weinig voor Mevr. In februari werd reeds een uitzonderlijke verhoging van €62,42 miljoen toegekend. Later vroeg en kreeg Minister De Block nogmaals 32,32 miljoen euro erbij. Dan volgde een nieuwe vraag voor 40,17 miljoen euro. Ook nu weer wordt 86,88 miljoen euro extra gevraagd. Dit brengt de totale bijkomende kosten van deze asielcrisis al op 221,70 miljoen.

N-VA kan deze budgettaire vraag niet steunen, omdat wij de politieke keuze niet steunen. Mevr. De Block heeft al herhaaldelijk zelf verklaard dat zij het beleid van haar voorganger niet wenst verder te zetten. Dat zij het anders wil doen. Dat zij aan politiek doet, ook al is ze slechts in lopende zaken bevoegd. Dat zij het vroegere beleid dus niet verder laat lopen.

En dat kan niet. Wij vragen dat deze regering doet waarvoor ze bevoegd is: verderzetten van wat bestond.

Zo kan gestreefd worden naar het onder controle brengen van de asielinstroom, om de kosten te beheersen. Merk op, met ons amendement stellen wij niet voor om de meeraanvraag van 86 miljoen volledig te schrappen. Dat zou ook niet correct zijn, want bepaalde jaarcontracten moeten nu al begin januari worden betaald. Het gaat over zo’n 40 miljoen. Daarom stellen wij voor het extra bedrag van 86,88 miljoen terug te brengen naar 40 miljoen.

2/ Terugkeer

Dat de regering steeds meer vraagt voor asielopvang, dat wisten we al. Wat nieuw is, is dat ze nu ook mínder vraagt voor terugkeer.

Normaal was 2,5 miljoen voorzien, in deze voorlopige twaalfden gaat daar 30% van af: 810.000 in totaal. En zal dus maar 1,6 miiljoen worden uitgegeven aan terugkeer de komende drie maanden. Meer geld voor opvang. Minder voor terugkeer. Een correct terugkeerbeleid vormt nochtans het sluitstuk van elk asiel- en migratiebeleid.

De reden waarom de Minister voor Asiel en Migratie de budgetten vermindert, is nogal vaag. In een interview met haar, gepubliceerd in het Laatste Nieuws van 30 november, stelt zij dat de samenwerking met Frontex beter loopt en we daardoor de terugkeerbudgetten kunnen verminderen.

Ons terugkeerbeleid is natuurlijk veel ruimer dan enkel Frontex. Wanneer Frontex efficiënter werkt kunnen we extra vluchten met hen inplannen, of kunnen we extra geld voorzien voor onze eigen terugkeerprojecten.

Met ons amendement zorgen we ervoor dat er niet alleen geschrapt wordt in het budget voor terugkeer. Maar dat we zelfs méér middelen voorzien voor terugkeer.

Met ons amendement willen wij een budget van 2 miljoen extra inzetten, idealiter voor de terugkeer van mensen die illegaal verblijven in het land en werden veroordeeld voor strafbare feiten…

3/ Extra ondersteuning dienst vreemdelingenzaken

We hadden in de commissie ook een amendement om 3 miljoen extra te vragen voor de Dienst Vreemdelingenzaken. En meer in het bijzonder voor de dienst Toegang & Verblijf.

Tijdens de hoorzitting van de commissie Binnenlandse Zaken van 27 november 2019 liet de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken weten dat de dienst niet meer in staat is om de jaarlijkse controles uit te voeren op de verblijfskaarten uitgereikt voor een periode van 1 jaar. En dit omdat er een onderbezetting is.

Bovendien zijn er twee recente arresten van het Hof van Justitie die stellen dat elk aanvraag tot gezinshereniging onderzocht moet worden. De Belgische autoriteiten mogen dus niet langer ambtshalve een verblijfskaart afgeven aan een aanvrager gezinshereniging, wanneer de door de wet bepaalde behandelingstermijn is verstreken. Dit is in strijd met Richtlijn 2003/86.

De afgifte van een dergelijke verblijfsvergunning moet altijd voorafgaan aan een onderzoek ten gronde, wat bijgevolg een extra werklast met zich meebrengt voor de dienst Toegang & Verblijf. Het is dan ook essentieel deze dienst uit te breiden om tegemoet te komen aan deze uitdagingen.

Zowel Open VLD als CD&V hebben in commissie Binnenlandse zaken benadrukt dat ze het daarmee eens zijn.

We hadden dus een amendement om 3 miljoen euro extra te voorzien voor de personeelsformatie op de dienst Toegang & Verblijf. Zo kan die dienst uitgebreid worden met ongeveer 60 extra personeelsleden. Niet-statutairen tegen een verloning op A1 niveau.

In de commissie stelde de minister van begroting dat het amendement niet gestemd diende te worden. Omdat dit budget van 3 miljoen reeds voorzien is in de interdepartementele provisie. En dat ze binnen het departement Binnenlandse zaken aan DVZ zullen worden toegekend.

Er was nadien wat onduidelijkheid. De indruk ontstond dat die 3 miljoen niet naar de controle van verblijfskaarten zou gaan, maar wel naar nóg meer asielopvang. Op Twitter heeft de minister van begroting Clarinval echter alle onduidelijkheid weggenomen en nogmaals bevestigd dat de middelen wel degelijk voor Dienst Vreemdelingenzaken zijn, dienst Toegang en verblijf.

We gaan ervan uit dat Mevr. Deblock en haar administratie onmiddellijk in actie treden, om die nieuwe jobs ook zo snel mogelijk in te vullen.

 

TAALPREMIES

In juni 2019 werd voor de taalpremies 32 miljoen extra vrijgemaakt. Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid rond de berekening van die 32 miljoen. En over de vraag of die wel worden gegeven aan mensen die ook effectief een tweetaligheidsattest hebben behaald.

Jarenlang bewandelde de regering Michel I, met minister Jan Jambon, een duidelijke lijn over de ambtenaren in Brussel. Zij hebben recht op een tweetaligheidspremie wanneer zij kunnen bewijzen dat zij een taalattest hebben behaald.

Het is essentieel dat de bewijzen steeds worden aangeleverd. De Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel velde bovendien op 5 juni 2019 een vonnis over de terugbetaling van de taalpremies aan de gemeente Sint-Agatha Berchem. De rechtbank oordeelde dat de premies niet kunnen worden uitbetaald omdat niet precies geweten is hoeveel personeelsleden aanspraak maken op de taalpremie.

Deze regering ziet dat anders. Zij stelt dat dit bewijs wel werd geleverd.

Er is maar één manier om hierin duidelijkheid te brengen. N-VA vroeg herhaaldelijk dat het Rekenhof hierop controle zou uitoefenen. Een resolutie hierover werd ingediend. Zolang dit toezicht niet is doorgevoerd, past het om bescheiden om te springen met dit budget voor taalpremies.

Vanzelfsprekend dienen daarbij ambtenaren die hun tweetaligheid passend bewezen hebben, effectief aanspraak te kunnen maken op hun premie.

 

PENSIOENEN POLITIE

Wij hadden ook een amendement over het eindeloopbaanstelsel van de politie.

Omwille van een Arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 werd in 2016 beslist om een eindeloopbaanstelsel in het leven te roepen voor de operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie. Er is dus een wettelijke basis om, ook in lopende zaken, hiervoor financiering te voorzien.

Alleen vinden we die financiering niet terug in deze voorlopige twaalfden. Het lijkt eerder om een technische vergetelheid te gaan. Maar N-VA wil absoluut vermijden dat politieagenten slachtoffer zouden worden van deze administratieve tekortkoming.

Ook hier bevestigde de minister van begroting echter meermaals dat dit probleem zal worden opgelost. En voor de volgende schijven van voorlopige twaalfen verder geregeld zal zijn.

2. Stemhouding

Wij stemden de laatste twee keer tegen de voorlopige twaalfden. Precies omdat die politiek worden misbruikt door de regering.

Ik hoor in de wandelgang dat men onze stemhouding verdraait, politiek misbruikt. Dat onze tegenstem, onterecht door sommigen verkocht wordt als bewijs dat de N-VA in de oppositie wil.

Wij willen daarover elke twijfel wegnemen. Wij hebben alle ambitie om de Vlamingen het beleid te geven waarvoor ze hebben gestemde. Onze N-VA voorzitter Bart De Wever communiceerde al herhaaldelijk dat hij beschikbaar is om de leiding te nemen in de onderhandelingen.

Wij zullen vandaag niet tegen stemmen, maar ons net als in de commissie onthouden. Liefst zouden we voor het ontwerp van vorlopige twaalfden stemmen. Helaas kan dat niet, omdat het niet om voorlopige twaalfden gaat. Het gaat niet over neutrale, technische cijfers.

-----

Wil je meer weten?
* Beluister mijn collega parlementslid Jan Spooren op Radio 1 ▶ https://radio1.be/programma/de-ochtend/radioitem/jan-spooren-n-va-probee...
* Lees het artikel met Jan in De Tijd ▶ https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/n-va-vindt-5-milja...
* Bekijk het integrale filmpje van mijn tussenkomst in de Kamer hieronder:

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is